Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas istotną kwestią, którą uwzględniamy w naszych procesach. W tym miejscu szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z danymi.

 

Administrator zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Scafom-rux Polska

Magazynowa 9

41-807 Zabrze

Polska

Tel.: +48 32 479 53 10

E-mail: sales@scafom-rux.com

 

Inspektor ochrony danych u administratora Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem:

Dr Ralf W. Schadowski

E-mail: datenschutz@scafom-rux.de

 

1.  Prawa podmiotu danych (art. 15. RODO).

Poniższy tekst opisuje Twoje prawa jako podmiotu danych. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie i skontaktować się z nami bezpośrednio w tym celu. Jeśli zwrócisz się do nas w celu skorzystania z tych praw, rozważymy je szczegółowo z uwzględnieniem powiązanych warunków i wymogów prawnych. W razie potrzeby zwrócimy się do Ciebie z prośbą o dalsze informacje. Szczegółowo wyjaśnimy wyniki naszej analizy i procedurę realizacji Twojej prośby. Możliwe, że nie będziemy w stanie w pełni spełnić Twoich próśb w taki sposób, w jaki sobie tego życzysz.

Nie powinno to uniemożliwiać Ci dochodzenia u nas swoich praw ani zwracania się do nas z zapytaniem w tym zakresie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

a) Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Zgodnie z prawem masz prawo w dowolnym czasie zażądać od nas informacji, czy i które z Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane. Obejmuje to informacje na temat celów przetwarzania, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane, planowanego okresu przechowywania oraz, w stosownych przypadkach, informacji na temat pochodzenia tych danych, jeśli nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie. Ponadto masz prawo do jednorazowego bezpłatnego uzyskania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania rozsądnej opłaty administracyjnej za wykonanie kolejnych kopii.

 

a)  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych na Twój temat, które przechowujemy. Obejmuje to również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

b) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich danych na Twój temat, które przechowujemy. Jeśli upubliczniliśmy dane o Tobie, obejmuje to również nasze zobowiązanie w ramach prawa do „bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17

ust. 2 RODO do przekazania Twojego żądania dotyczącego usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych lub ich replikacji innym administratorom upublicznionych danych, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wykonania.

 

c)   Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych na Twój temat, które przechowujemy. Następnie przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie za Twoją zgodą lub w celach określonych przez przepisy prawa.

 

d)  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest równowaga interesów, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z Tobą, co wskazujemy przy poszczególnych opisach funkcji. Przy realizacji prawa do sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy sytuację, po czym będziemy kontynuować przetwarzanie danych, zmienimy sposób ich przetwarzania lub wskażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Możesz oczywiście w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Możesz poinformować nas o sprzeciwie wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach reklamowych za pośrednictwem wymienionych powyżej kanałów.

 

e) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów prawa o ochronie danych (art. 7 RODO)

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz cofnąć ją w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody wpływa na możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych po powiadomieniu nas o tym.

 

f)   Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od nas przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi. Na Twoje życzenie i biorąc pod uwagę dostępne możliwości techniczne, obejmuje to również bezpośrednie przekazanie danych przez nas innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

g)  Prawo do organu nadzorczego (art. 13 RODO)

Masz prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych dotyczącą przetwarzania przez nas danych na Twój temat. Właściwy organ ochrony danych znajduje się pod adresem:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Niemcy

 

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 RODO)

Masz prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

 

2.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 6 RODO)

 

 1. W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę podmiotu danych na czynności przetwarzania danych osobowych, następuje to w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. a unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania niezbędnych do wykonania działań przed zawarciem umowy.

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów, podstawę prawną do przetwarzania stanowi6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

3.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

 1. Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Tobą osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.
 2. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podawane przez Ciebie dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu, w stosownych przypadkach) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Usuwamy dane zgromadzone w ten sposób, gdy przechowywanie danych nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania dotyczące zatrzymywania danych.
 3. Jeśli w ramach poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług dostawców zewnętrznych lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo o odpowiednich procesach opisanych poniżej. Przy tym określimy również zdefiniowane kryteria okresu przechowywania.

 

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli się nie zarejestrujesz ani w inny sposób nie przekażesz nam informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przesyła do naszego serwera. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do jej wyświetlenia oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO):

 

 • Adres IP
 • Nazwa hosta
 • Data i godzina żądania
 • Różnica między strefą czasową a czasem Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (strona odsyłająca)
 • Konkretne podstrony naszej strony internetowej, które wywołałeś
 • Przeglądarka: Typ, wersję i ustawiony język
 • System operacyjny: typ i wersja
 • Ponadto z włączoną obsługą JavaScript:
  • Rozdzielczość ekranu
  • Głębia kolorów
  • Rozmiar okna przeglądarki
  • Zainstalowane wtyczki przeglądarki

 

 

4.  Usuwanie danych i czas przechowywania

 1. Dane podmiotu danych będą usuwane lub blokowane niezwłocznie po ustaniu celu, w jakim były przechowywane.
 2. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy w europejskich regulacjach, prawach i innych przepisach, którym podlega administrator.
 3. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeżeli okres przechowywania wskazany w normach wygaśnie, chyba że zaistnieje konieczność dalszego przechowywania danych celem zawarcia lub wykonania umowy.

 

5.  Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na dysku powiązane z używaną przeglądarką. Za ich pomocą określone informacje przepływają do podmiotu, który ustawił te pliki. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

 

 

Ten przegląd plików cookie został stworzony i jest aktualizowany przez CookieFirst.

 

6.  Inne funkcje i oferty strony internetowej naszej firmy

 1. Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu zazwyczaj należy podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiednich usług i do których mają zastosowanie zasady przetwarzania danych. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Informacje w polach niezaznaczonych w ten sposób są całkowicie dobrowolne.
 2. W przypadku kontaktu z usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej Twój adres e-mail oraz – jeśli tak zaznaczysz – Twoje nazwisko, numer telefonu oraz [...] będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.
 3. W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych używamy zewnętrznych dostawców usług. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zakontraktowani, są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i podlegają regularnym kontrolom.
 4. Ponadto możemy przekazać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli razem z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat otrzymasz przy wprowadzeniu danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.
 5. Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię o skutkach tej sytuacji w opisie oferty.

 

a) Korzystanie z naszego formularza aplikacji przesyłanego z własnej inicjatywy

 1. Aplikację kierowaną do nas z własnej inicjatywy możesz przesłać za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej. W ramach takiej aplikacji online przekazujesz nam dane osobowe.
 2. Szczególnie ważne jest dla nas traktowanie Twoich danych w sposób poufny już w trakcie procesu aplikacji. Dlatego dbamy o traktowanie wszelkich powierzanych przez Ciebie danych z zachowaniem ścisłej poufności i odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych są one przesyłane w formie zaszyfrowanej TLS, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu ich przez osoby trzecie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie w ramach aplikacji jest zasadniczo wdrożenie środków przed zawarciem umowy zainicjowanych Twoim zgłoszeniem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 4. W zakresie, w jakim dane przekazane przez Ciebie do celów Twojej aplikacji zawierają również wrażliwe dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanie takich danych przez nas opiera się na podstawie prawnej w postaci Twojej zgody według art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, którą w tym celu uzyskujemy od Ciebie na wiążących zasadach poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Scafom-Rux w celu przetwarzania mojej aplikacji”.
 5. W naszym formularzu aplikacji przesyłanym z własnej inicjatywy pola obowiązkowe są oznaczone symbolem *. Dotyczą one danych osobowych takich jak tytuł, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy. Aby umożliwić nam udzielenie lepszej odpowiedzi na Twoją aplikację, możesz także dobrowolnie wysłać do nas dodatkowe dane i pliki, np. pliki z dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, takie jak list motywacyjny, życiorys, zdjęcie, certyfikaty itp. Należy pamiętać, że życiorysy, referencje oraz dodatkowe dane przekazywane w ramach aplikacji mogą również zawierać szczególnie wrażliwe dane, takie jak informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz życiu seksualnym. W związku z tym zalecamy, aby w miarę możliwości nie przekazywać żadnych informacji dotyczących takich wrażliwych danych szczególnych kategorii.
 6. Przekazywane przez Ciebie dane i pliki będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z rejestrowaniem i przetwarzaniem Twojego zainteresowania zatrudnieniem lub szkoleniem u nas oraz przetwarzaniem Twojej aplikacji online, w tym w celu nawiązania wymaganego w związku z tym kontaktu z Tobą. Twoja aplikacja będzie traktowana jako poufna
 7. i dostęp do niej będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Scafom-Rux. Jeśli Twoja aplikacja zakończy się powodzeniem, przekazane przez Ciebie dane i pliki mogą zostać wykorzystane dla celów w stosunku pracy z Tobą. Jeśli Twoja aplikacja na ofertę pracy nie zakończy się powodzeniem, zachowamy przekazane przez Ciebie dane i pliki w bazie kandydatów przez okres [3] miesięcy w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania związane z Twoją aplikacją. Po tym okresie dane i pliki zostaną automatycznie usunięte.
 8. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją aplikację w całości lub w części. Możesz również w każdej chwili zażądać usunięcia lub modyfikacji wszystkich lub części przesłanych danych i plików w naszej bazie danych. Masz również prawo w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i plików przekazanych przez Ciebie w ramach aplikacji online ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres [adres e-mail]. Jednak niektóre dane dotyczące Twojej aplikacji muszą być przechowywane przez ograniczony okres 3 miesięcy w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi, w szczególności z obowiązkiem dostarczenia dowodów na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Jeśli chodzi o Twoje podstawowe prawa, w tym miejscu odsyłamy również do § 2 niniejszej deklaracji o ochronie danych.

 

7.  Analityka internetowa i usługi firm zewnętrznych

Podstawą prawną korzystania z lokalnie wdrażanych narzędzi analityki internetowej jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, tj. ochrona naszych uzasadnionych interesów w związku z interesami osób odwiedzających naszą stronę internetową. Nasze interesy to analiza sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających w celu poprawy naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jeśli stosowane narzędzie analityczne służy również innym celom lub używamy go w związku z innymi interesami, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio w wyjaśnieniach dotyczących określonego narzędzia analitycznego.

Podstawą prawną korzystania z usług zewnętrznych dostawców w celu wykonywania analityki internetowej jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

 

a)   Konwersja Google Adwords

 

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google AdWords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty z pomocą mediów reklamowych (tzw. Google AdWords) na zewnętrznych stronach internetowych.
 2. Możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe w odniesieniu do danych z kampanii reklamowych.
 3. Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Servers” – serwerów reklam. W tym celu korzystamy z plików cookie serwera reklam, za pomocą których można mierzyć pewne parametry sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli przejdziesz na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. W przypadku tego pliku cookie unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklam na umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce już otrzymywać informacji) są zwykle przechowywane jako wartości analityczne.
 4. Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre podstrony strony internetowej klienta Adwords, a plik cookie zapisany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords ma przypisany inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w środkach reklamowych. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen możemy zobaczyć, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z korzystania z narzędzi reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
 5. Ze względu na używane narzędzia marketingowe przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy: Dzięki integracji konwersji AdWords, Google otrzymuje informacje, że wywołałeś określoną część naszej strony internetowej lub kliknąłeś naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że dostawca pozna Twój adres IP i będzie go przechowywał.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda jest wyrażana poprzez banner dotyczący plików cookie na stronie internetowej. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez Google w Stanach Zjednoczonych; takie przekazanie i przetwarzanie będzie miało miejsce wyłącznie na podstawie standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych, które Google w pełni uznaje.
 7. Dalsze informacje na temat usługodawcy: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://services.google.com/sitestats/pl.html.

 

b)  Remarketing Google Ads

 1. Korzystamy na naszej stronie internetowej z funkcji remarketingu Google Ads, za pomocą którego reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Google, a także na zewnętrznych stronach internetowych.
 2. W tym celu Google ustawia w przeglądarce urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie włącza reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą anonimowego identyfikatora cookie i na podstawie odwiedzonych stron.
 3. Oprócz tego przetwarzanie danych odbywa się tylko wtedy, jeśli udzieliłeś Google zgody na powiązanie historii przeglądania internetu i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w sieci.
 4. Jeśli podczas odwiedzania naszej strony internetowej jesteś zalogowany do Google, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych dla remarketingu między urządzeniami. W tym celu Google tymczasowo łączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, tworząc grupy docelowe.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda jest wyrażana poprzez banner dotyczący plików cookie na stronie internetowej. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez Google w Stanach Zjednoczonych; takie przekazanie i przetwarzanie będzie miało miejsce wyłącznie na podstawie standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych, co zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
 6. Dalsze informacje na temat usługodawcy: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

c)   Google Maps

 1. Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps, wyświetlając interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie i umożliwiając użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podstawą prawną stosowania wtyczki jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażona poprzez wybór na bannerze dotyczącym plików cookie.
 2. Gdy odwiedzasz stronę internetową, Google otrzymuje informacje, że przywołałeś określoną podstronę. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na której jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz przypisania do profilu w Google, musisz się wylogować przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje dane na Twój temat w formie profili użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowania treści swojej strony do potrzeb użytkowników. Taka ocena jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych takich profili użytkownika, przy czym aby z niego skorzystać, należy skontaktować się z Google.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz opcje dotyczące ochrony prywatności: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

d)  Czcionki Google Web Fonts

 1. Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje do swojej pamięci podręcznej wymagane czcionki internetowe, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej strony internetowej miał miejsce z Twojego numeru IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera.
 3. Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq/ oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

e)   Menedżer tagów Google

 1. Ta strona internetowa używa Menedżera tagów Google dostawcy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer tagów Google to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu i na przykład zintegrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą stroną internetową. Menedżer tagów Google nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników i nie tworzy żadnych plików cookie.
 2. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/tagmanager/use-html; oraz w ogólnej polityce ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

f)   Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizowaniu sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane za pomocą plików cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.
 2. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Możesz odmówić przechowywania plików cookie, odznaczając kategorię „Analityka i wydajność” na bannerze dotyczącym plików cookie. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość identyfikacji poszczególnych osób. W zakresie, w jakim dane zbierane Twój temat mają charakter osobowy, jest to zatem natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.
 5. W odniesieniu do przetwarzania danych w związku z Google Analytics przez Google nasza firma zawarła z dostawcą usług umowę o przetwarzaniu danych opartą na standardowych klauzulach UE dotyczących ochrony danych.
 6. Informacje o zewnętrznym dostawcy usług: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001
 7. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
 8. Ogólne informacje na temat ochrony danych: https://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html
 9. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

 

g)   Niestandardowe grupy odbiorców na Facebooku (piksel)

 1. Korzystamy z funkcji remarketingu „niestandardowe grupy odbiorców” firmy Facebook Inc. („Facebook”) przy użyciu piksela Facebooka.
 2. Dzięki temu reklamy oparte na zainteresowaniach („Facebook Ads”) mogą być wyświetlane użytkownikom strony internetowej, gdy odwiedzają oni serwis społecznościowy Facebook lub inne strony internetowe, które również korzystają z tej procedury.
 3. Ze względu na korzystanie z tych narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka.
 4. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Facebook za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy: Dzięki integracji piksela Facebooka, Facebook otrzymuje informacje, że przeszedłeś na określoną część naszej strony internetowej lub kliknąłeś naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że dostawca pozna Twój adres IP oraz inne identyfikatory i będzie je przechowywał.
 5. Możesz wyłączyć funkcję „Niestandardowe grupy odbiorców Facebooka” na naszym bannerze dotyczącym plików cookie.
 6. Podstawą prawną stosowania wtyczki jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażona poprzez wybór na bannerze dotyczącym plików cookie.
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ich gromadzenia przez serwis Facebook można uzyskać pod adresem: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; https://www.facebook.com/policy.php;
 8. Więcej informacji i szczegółów na temat piksela Facebooka i zasady jego działania można uzyskać w sekcji pomocy Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 9. Za pośrednictwem Facebooka Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w Stanach Zjednoczonych; takie przekazanie i przetwarzanie będzie miało miejsce wyłącznie na podstawie standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych, które Facebook podpisał ze spółkami w Stanach Zjednoczonych.

 

h)   Funkcja LinkedIn Insights Tags

 1. Ta strona internetowa korzysta z narzędzia konwersji LinkedIn Insight Tag. Narzędzie to tworzy plik cookie w przeglądarce, który umożliwia zbieranie między innymi następujących danych: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia (np. odsłony stron). (2) Dane te są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia żadnych danych osobowych spółce.
 2. Korzystając z LinkedIn Insight Tags, możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach poza naszą stroną internetową bez identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających stronę internetową. Dzięki Insight Tags nawiązywane jest połączenie z serwerem LinkedIn, jeśli odwiedzisz tę stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym na konto LinkedIn.
 3. Podstawą prawną stosowania wtyczki jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażona poprzez wybór na bannerze dotyczącym plików cookie.
 4. Dalsze informacje na temat usługodawcy: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublin Irlandia, https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag

 

i)  Usługa New Relic

 1. Ta strona internetowa korzysta z usługi analitycznej New Relic (www.newrelic.com) w celu zbierania ocen statystycznych dotyczących prędkości strony internetowej, aby ustalić, czy strona może być wywołana i jak szybko dana podstrona jest wyświetlana po wywoływaniu.
 2. Usługa New Relic korzysta z plików cookie.
 3. W tym celu wymagamy zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (4) Informacje o zewnętrznym dostawcy usług: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; „New Relic”, https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

 

j)  Wtyczka Vimeo

 1. Podczas odwiedzania naszych podstron wyposażonych we wtyczkę Vimeo Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. Jest to usługa dostawcy Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
 2. Powoduje to transmisję danych. Dane te są przetwarzane na serwerach Vimeo. Niezależnie od tego, czy posiadasz konto Vimeo, Vimeo zbiera dane na Twój temat. Dane te obejmują Twój adres IP, informacje techniczne dotyczące typu przeglądarki i systemu operacyjnego oraz podstawowe informacje na temat urządzenia. Ponadto Vimeo przechowuje informacje o tym, która strona internetowa korzysta z usługi Vimeo i jakie działania (działania internetowe) wykonujesz na naszej stronie internetowej. Informacje na temat tych działań internetowych to na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń lub przycisk kliknięty na naszej stronie internetowej ze zintegrowaną funkcją Vimeo.
 3. Jeśli jesteś zalogowany jako zarejestrowany użytkownik Vimeo, zazwyczaj możliwe jest zbieranie większej ilości danych, ponieważ w przeglądarce może już być ustawiona większa liczba plików cookie. Ponadto Twoje działania na naszej stronie internetowej są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem Vimeo. Aby tego uniknąć, możesz wylogować się z Vimeo przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. (4) Chcielibyśmy zaznaczyć, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym państwem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Amerykańskie firmy są zobowiązane do ujawniania danych osobowych organom ds. bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez Ciebie jako podmiot danych. W związku z tym nie można wykluczyć możliwości przetwarzania Twoich danych na amerykańskich serwerach przez organy amerykańskie (np. agencje wywiadowcze) w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania. Przed rozpoczęciem odtwarzania filmu z obsługą Vimeo zostaniesz poinformowany o korzystaniu z Vimeo i poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie danych. (5) W tym celu wymagamy Twojej zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (6)
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Vimeo oraz notatki na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

 

k)  YouTube

 1. W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane pod adresem: http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej.
 2. Podstawą prawną stosowania wtyczki jest Twoja zgoda według art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
 3. Gdy odwiedzasz stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, że przywołałeś określoną podstronę. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na której jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz przypisania do profilu na YouTube, musisz się wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje dane na Twój temat w formie profili użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowania treści swojej strony do potrzeb użytkowników. Taka ocena jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych takich profili użytkownika, przy czym aby z niego skorzystać, należy skontaktować się z YouTube.
 4. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw oraz opcje dotyczące ochrony prywatności: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowane przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

8.  Definicje

a) Dane osobowe

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą” lub „podmiocie danych”); jest to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

b) Przetwarzanie

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

c) Ograniczenie przetwarzania

Oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

d) Profilowanie

Dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

e) Pseudonimizacja

Przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

f) Administrator

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania

g) Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

h) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Stan: 18.08.2021